Regulamin Konferencji No Code Days 2023

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji
No Code Days 2023, dostępnego za pośrednictwem adresu elektronicznego https://nocodedays.pl/ .

I. Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Agenda – ustalony przez PROIDEA i Akademię Aplikacji program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 2. Formularz – formularz internetowy dostępny w ramach Serwisu, umożliwiający osobie, która dokonała prawidłowego Zgłoszenia, podanie danych do wysyłki pakietu konferencyjnego w postaci: imienia i nazwiska, adresu oraz rozmiaru/rodzaju, jeśli dotyczy.
 3. Konferencja – konferencja dotycząca zagadnień istotnych dla branży IT organizowana przez PROIDEA oraz Akademię Aplikacji, składająca się z przewidzianych w Agendzie prelekcji, w której można wziąć udział stacjonarnie w dniach 20-21.11.2023 w EXPO XXI w Warszawie.
 4. Platforma rejestracyjna – strona internetowa dostępna pod adresem https://eventory.cc/event/no-code-days do której następuje przekierowanie z Serwisu, za pośrednictwem której możliwe jest dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji. Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Eventory prowadzonego przez 6Connex International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-701, przy ulicy Zabłocie 25.
 5. Platforma komunikacyjna – dedykowana aplikacja, dostarczana przez podmiot trzeci, każdorazowo wskazywana w odniesieniu do danej Konferencji, wykorzystywana do kontaktu między zainteresowanymi Uczestnikami, Prelegentami i PROIDEA.
 6. Prelegent – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, uprawniona i zobowiązana do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez PROIDEA i Akademię Aplikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.
 7. PROIDEA – PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, będąca organizatorem Konferencji i właścicielem Serwisu.
 8. Akademia Aplikacji Akademia Aplikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hajoty 53/1, 01-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000839698, NIP 5272926984, będąca organizatorem Konferencji.
 9. Polityka Prywatności – dokument dostępny w Serwisie pod adresem https://nocodedays.pl/ określający zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Uczestników i Prelegentów, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin;
 11. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://nocodedays.pl/ w ramach której zamieszczane są informacje o Konferencji, umożliwiająca przy pomocy udostępnionych narzędzi dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji i uczestniczenie w niej w formule online.
 12. Student – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację na uczelni wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką.
 13. Uczestnik – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Użytkownik uprawniony do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o udział w Konferencji zawartej pomiędzy PROIDEA a Zgłaszającym na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia, może być Uczestnikiem wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, pod warunkiem, że przedstawiciel ten będzie sprawował opiekę nad takim Użytkownikiem, a na jego udział w Konferencji wyrazi zgodę PROIDEA. PROIDEA uprawniona jest do weryfikacji faktu udzielenia zgody oraz sprawowania opieki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. PROIDEA nie odmówi zgody na udział posiadającego zgodę przedstawiciela ustawowego i będącego pod jego opieką Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez uzasadnionej przyczyny. W celu uzgodnienia warunków weryfikacji i sposobu sprawowania opieki PROIDEA prosi przedstawicieli ustawowych Użytkowników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które chcą uczestniczyć w Konferencji, o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: rejestracja@proidea.org.pl.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 15. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej Zgłoszenia;
 16. Zgłoszenie – wypełnienie formularza internetowego dostępnego w ramach Platformy rejestracyjnej, za pośrednictwem którego możliwe jest podanie danych niezbędnych do udziału w Konferencji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a także szczegółowe prawa i obowiązki PROIDEA, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i Akademii Aplikacji z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA i Akademię Aplikacji.
 3. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji można skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem: aleksandra.mistak@proidea.org.pl
 4. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności jest wymogiem do dokonania Zgłoszenia, a tym samym udziału w Konferencji.
 5. Użytkownicy, Uczestnicy, Prelegenci oraz PROIDEA zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Platforma rejestracyjna, Platforma komunikacyjna są w Regulaminie łącznie „Platformami”.

III. Warunki korzystania z Serwisu i Platform

 1. Za pośrednictwem Serwisu PROIDEA świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  1. możliwość zapoznawania się z informacjami publicznie dostępnymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi organizowanych przez PROIDEA Konferencji
  2. możliwość dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji,
  3. dokonanie zamówienia materiałów konferencyjnych, jeżeli dotyczy.

Zapoznawanie się z publicznie dostępnymi informacjami zamieszczonymi w Serwisie, w szczególności dotyczącymi Konferencji i Agendy, jest możliwe dla każdego użytkownika sieci Internet.

 1. PROIDEA wykonuje usługę pozwalającą na dokonanie Zgłoszenia z chwilą przekierowania Użytkownika do Platformy rejestracyjnej , zaś usługę pozwalającą na zamówienie materiałów konferencyjnych z chwilą przesłania Formularza na serwery Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu i Platform oraz dostępnych za ich pośrednictwem usług i narzędzi wymaga dostępu do sieci Internet oraz dostępu do urządzenia (komputera osobistego, smartfona, tabletu) wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z dostępu do sieci Internet może wiązać się z kosztami naliczanymi przez dostawców sieci Internet Użytkownika.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Serwisu w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ust. 6 powyżej, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych.
 6. Zakazane jest dostarczanie w ramach Serwisu i Platform treści bezprawnych, jak również inne nadużywanie Serwisu przez osoby korzystające z Serwisu, w szczególności zakazane jest:
  1. dostarczanie treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących organizacji Konferencji;
  2. dostarczanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub Regulamin;
  3. dostarczanie treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
  4. dostarczanie treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika

 1. Zgłoszenie do udziału w Konferencji może zostać dokonane w każdym czasie przed rozpoczęciem Konferencji.
 2. Zgłaszający działający na rzecz osoby trzeciej, winien on być upoważniony do przekazania PROIDEA danych osobowych osoby zgłaszanej w zakresie wymaganym do dokonania prawidłowego Zgłoszenia, oraz ewentualnie wypełnienia Formularza, i zobowiązany jest przekazać takiej osobie zgłaszanej Regulamin i Politykę Prywatności i zapewnić, że osoba ta zapoznała się z nimi.
 3. Użytkownik działający w imieniu Zgłaszającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, z chwilą dokonania Zgłoszenia oświadcza, że jest uprawniony do działania w imieniu takiego Zgłaszającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną w zakresie dokonania Zgłoszenia i na żądanie PROIDEA przedstawi stosowne upoważnienia.
 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego na Platformie rejestracyjnej formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty.
 5. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Konferencji, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail), numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko, o ile dotyczy. Dodatkowo możliwe jest podanie danych do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP. Ponadto możliwe jest podanie informacji o tym, skąd pochodzi informacja o Konferencji oraz opcjonalnie inne uwagi.
 6. W przypadku, w którym Zgłoszenia dokonuje Zgłaszający działający w imieniu osoby trzeciej, powinien on wskazać w formularzu zgłoszeniowym swoje dane.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 8. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem platformy rejestracyjnej https://eventory.cc/event/no-code-days
 9. Koszt wskazany w Cenniku dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby, zgodnie z treścią Cennika. Uprawnienia do skorzystania ze zniżek przewidzianych Cennikiem (np. bilet studencki) mogą być przez PROIDEA weryfikowane.
 10. Weryfikacja uprawnień do otrzymania zniżki (np. bilet studencki) polega na wyznaczeniu Użytkownikowi, który dokonał Zgłoszenia z powołaniem na zniżkę, nie krótszego niż 7 (siedmio) dniowego terminu na przedstawienie materiałów potwierdzających uprawnienie do zniżki. W przypadku negatywnej weryfikacji uprawnień bądź braku terminowego kontaktu ze strony takiego Użytkownika, PROIDEA uprawniona jest do anulowania Zgłoszenia. Środki wpłacone w związku z tak anulowanym Zgłoszeniem zostaną zwrócone w terminie 14 dni na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 11. Koszt wskazany w Cenniku zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT).
 12. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można wyłącznie w walucie polskiej.
 13. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest podanie posiadanego kodu promocyjnego (rabatowego). Brak podania kodu promocyjnego w toku rejestracji powoduje utratę uprawnień do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.
 14. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
  1. Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayPal oraz PayU.
  2. płatność offline: płatność przelewem zgodnie z danymi przekazanymi w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w ramach dokonywania Zgłoszenia.
 15. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a osoba, na rzecz której zostało dokonane Zgłoszenie, zachowuje prawo udziału w Konferencji, a PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty.
 16. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Zgłaszający składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 17. Otrzymanie przez PROIDEA oferty, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest potwierdzane poprzez przesłanie na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wiadomości e-mail potwierdzającej jego dokonanie. Z chwilą przesłania tej wiadomości, pomiędzy PROIDEA a Zgłaszającym dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 18. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, osoba, na rzecz której zawarta jest ta umowa, uzyskuje status Uczestnika, który umożliwia jej uczestniczenie we wszystkich prelekcjach wskazanych w Agendzie.
 19. W trakcie Konferencji możliwe będzie bezpośrednie kontaktowanie się Uczestnika z Prelegentami oraz Partnerami Konferencji, w ramach uczestnictwa.
 20. Zgłaszający będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgłaszający będący konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy).
 21. Niezależnie od uprawnień przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10..2023 poprzez przesłanie PROIDEA oświadczenia o rezygnacji: pisemnie, w formie listu poleconego na adres PROIDEA lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rejestracja@proidea.org.pl. ​W przypadku listu poleconego termin uważa się za zachowany gdy pismo zostało nadane w powyższym terminie. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, PROIDEA zwróci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. PROIDEA dołoży najlepszych starań, aby zwrot opłaty za Konferencję nastąpił terminie 30 dni od otrzymania rezygnacji Uczestnika.
 22. Zgłaszający działający w imieniu osoby trzeciej uprawniony jest do złożenia rezygnacji w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na warunkach określonych w art. 388 § 2 KC.
 23. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście Uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przekazania informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy. W przypadku dostarczenia pakietu konferencyjnego przed zmianą Uczestnika, Uczestnik sam odpowiada za przekazanie pakietu osobie, której zmiana dotyczy.
 24. W ramach Konferencji mogą być przeprowadzane konkursy oraz inne, odrębnie uregulowane aktywności, w których Uczestnik jest uprawniony uczestniczyć w oparciu o prawidłowo dokonane Zgłoszenie. Uczestnictwo w konkursach lub dodatkowych aktywnościach może wymagać wykonania określonych w ich regulaminach czynności, w tym podania dodatkowych danych.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta

 1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie PROIDEA elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta dostępnego na stronie wydarzenia.
 2. W formularzu rejestracji Prelegenta Użytkownik podaje następujące dane:
  1. dane osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy – jeśli dotyczy,
  2. skrócony życiorys (bio) oraz fotografię osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta
  3. informacje dotyczące wykładu, który wygłosić chce osoba zgłaszająca się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta: blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia,
 3. PROIDEA przesyła potwierdzenie otrzymania Propozycji na adres e-mail użyty do jej przesłania lub wskazany w Propozycji adres osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 4. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanej Propozycji przez PROIDEA. Oceny nadesłanych Propozycji i wyboru Prelegentów dokonuje powołana przez PROIDEA i Akademię Aplikacji Rada Programowa. O dokonanej ocenie Propozycji PROIDEA poinformuje drogą mailową na adres e-mail użyty do jej przesłania oraz wskazany w Propozycji adres osoby zgłaszającej się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.
 5. Z chwilą przekazania informacji o pozytywnej ocenie Propozycji, osoba, której wystąpienia Propozycja ta dotyczy, uzyskuje status Prelegenta i zawierana jest pomiędzy nią a PROIDEA umowa o przeprowadzenie wykładu w ramach Konferencji.
 6. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent.
 7. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela PROIDEA niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych PROIDEA w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim lub angielskim, przesłanej PROIDEA prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji („Materiały”). Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta.
 8. Licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, jak również wprowadzanie i przesyłanie Materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;
 2. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Materiały utrwalono;
 3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie Materiałów w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Materiałów w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
 1. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika. Uczestnictwo w Konferencji przez Prelegenta będzie odbywać się w takiej samej formie jak w przypadku Uczestnika..
 2. Prelegent, którego zaakceptowała Rada Programowa może zostać zastąpiony przez innego Prelegenta wyłącznie wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
  1. jeśli osoba zastępująca Prelegenta pochodzi z tej samej firmy,
  2. Jeżeli osoba zastępująca Prelegenta zaprezentuje ten sam materiał i prezentacja ma dokładnie ten sam profil techniczny lub handlowy.
 3. PROIDEA i Akademia Aplikacji ma prawo odmówić zastępstwa, jeśli nie zostanie spełniony którykolwiek z powyższych elementów.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konferencją jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PROIDEA w związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz Platformie.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: aleksandra.mistak@proidea.org.pl lub rejestracja@proidea.org.pl lub też pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby, która dokonuje zgłoszenia reklamacji: imię i nazwisko oraz adres do przekazania odpowiedzi na reklamację, powód składania reklamacji i żądanie.
 4. PROIDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli PROIDEA nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

VIII. Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy i Prelegenci korzystający z Platform (Eventory) są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń przedstawicieli PROIDEA biorących udział w Konferencji w charakterze służb porządkowych.
 2. Uczestnicy i Prelegenci korzystający Platform (Eventory) są zobowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych osób.
 3. Zakazane jest w szczególności: formułowanie obraźliwych komentarzy dotyczących płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rasy, pochodzenia etnicznego, religii. Zakazane jest również umyślne zastraszanie, prześladowanie, formułowanie niepożądanych uwag seksualnych. Podczas Konferencji zabrania się ponadto używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 4. Uczestnicy i Prelegenci są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do PROIDEA wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników i Prelegentów.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako ubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl)
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Konferencji, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a PROIDEA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

X. Rejestracja przebiegu Konferencji

 1. Podczas Konferencji PROIDEA jest uprawniona do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Konferencji zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek Uczestników i Prelegentów, którzy zdecydują się na jego udostępnienie, może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę z chwilą przystąpienia do udziału w Konferencji.
 2. PROIDEA uprzedza, że przebieg Konferencji może być transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli w Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, Zgłaszającym, Uczestnikiem, Prelegentem oraz osobą zgłaszającą się do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta, odbywał się będzie drogą mailową, ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu w domenie proidea.org.pl lub proidea.pl.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
 • konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
 • potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
 • potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
 • zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
 • zmianę warunków technicznych świadczenia usług za pomocą Serwisu;
 • potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
 • konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
 1. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384.1 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w Regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji: 29.05.2023
 3. PROIDEA i Akademia Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji bądź jej odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niej niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwia przeprowadzenie Konferencji w terminie określonym w ogłoszeniu o Konferencji zamieszczonym w Serwisie. W przypadku zmiany terminu Konferencji Uczestnikom i Prelegentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu Konferencji. Informacja o zmianie terminu Konferencji będzie także przekazywana na adresy e-mail Uczestników i Prelegentów.
 4. Jeśli z powodu siły wyższej, w tym niemożności zorganizowania imprezy z powodu sytuacji epidemiologicznej:
  a) wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin, zakupiony przez Uczestnika bilet na wydarzenie zostanie automatycznie przeniesiony i tym samym wydłuży się też okres możliwej rezygnacji z biletu (60 dni od nowej daty wydarzenia).
  b) wydarzenie odbędzie się w innej formie niż zakładana, np. w formie wirtualnej zamiast stacjonarnej, Uczestnik otrzyma bilet na nową formę wydarzenia, może dodatkowo otrzymać dodatkową rekompensatę w formie zwrotu części opłaconej kwoty lub zniżki na kolejną edycję wydarzenia. Dodatkowo, w razie sytuacji, gdy nowa forma wydarzenia nie będzie odpowiadać Uczestnikowi, będzie miał on prawo do całkowitej rezygnacji z biletu i zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia wydarzenia.
  c) Regulamin wydarzenia w nowej formie lub nowym terminie może ulec zmianie.
 5. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384.1 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w Regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.