Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Konferencji
No Code Days 2023

I. Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w konferencji branży security pod nazwą No Code Days 2023 organizowanej w dniach 20-21.11.2023r. („Konferencja”). 
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji jest PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418), ul. Zakopiańska 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, która jest również organizatorem Konferencji („Administrator”).
 3. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@proidea.org.pl lub aleksandra.mistak@proidea.org.pl 

II. W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://nocodedays.pl/ („Serwis”). Serwis zawiera informacje o Konferencji oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://eventory.cc/event/no-code-days („Platforma”).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników (będących uczestnikami Konferencji): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika Administrator pobiera i przetwarza dodatkowo następujące dane osobowe użytkownika Serwisu podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia, fotografia. PROIDEA przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO) . Dane są przetwarzane w celach oceny prelekcji przez Radę Programową konferencji No Code Days 2023..
 6. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Podanie danych takich jak informacja skąd dowiedziałaś / dowiedziałeś się o Konferencji jest obowiązkowe, natomiast podanie innych uwag do zamówienia jest dobrowolne i opcjonalne.
 8. Podanie następujących danych do faktury VAT: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP (opcjonalnie) jest niezbędne do wystawienia faktury. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy oraz stanowisko, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji. Natomiast Administrator może przetwarzać te dane co celów marketingu bezpośrednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 11. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

III. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 3. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom Konferencji (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom Konferencji. 

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji lub wspomagają Administratora w realizacji celów marketingowych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m.in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Eventory prowadzonego przez EVENTORY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Konferencji, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych.
 3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (patrz. pkt 26) jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

V. Twoje prawa

 1. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@proidea.org.pl lub poczty tradycyjnej na adres: PROIDEA Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-651 Kraków.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  7. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej. 
 3. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Cookies

 1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone. Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.
 2. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

VII. Google Analytics

 1. Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz dane demograficzne, geolokalizacyjne i informacje o zainteresowaniach są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

VIII. Remarketing

 1. Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel), LinkedIn Ads i Google (Sieć Reklamowa Google).

IX. Web beacons

 1. Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

X. Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 29.05.2023 r.