Social Media Social Media Social Media

Regulamin No Code Days

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Konferencji No Code Days 2022, dostępnego za pośrednictwem adresu elektronicznego www.NoCodeDays.pl.

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konferencji, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów. 

2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji/kongresów partnerskich, etc.), przysługują Organizatorowi i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez Organizatora. 

3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: 

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

c) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

d) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

e) rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); 

f) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji możesz skontaktować się z Akademią Aplikacji poprzez pocztę e-mail, pod adresem: kontakt@NoCodeDays.pl.

5. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Konferencji i korzystania z Serwisu. 

6. Użytkownicy zobowiązani  są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie: 

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.NoCodeDays.pl, zawierająca informacje o Konferencji oraz formularz rejestracyjny.

2. Organizator – Akademia Aplikacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hajoty 53/1, 01-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000839698, NIP 5272926984, będąca organizatorem Konferencji. 

3. Konferencja – Konferencja branży IT pod nazwą No Code Days organizowana przez Akademię Aplikacji w formie ONLINE w dniu 12 października  2022 r. 

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 

5. Agenda – program Konferencji udostępniony w Serwisie, składający się z listy prelegentów oraz tytułów ich wystąpień. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom nawet w trakcie trwania Konferencji.

6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do udziału w No Code Days  po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora (tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego). Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres:  kontakt@NoCodeDays.pl.

7. Prelegent – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez Akademię Aplikacji zgodnie z procedurą.

8. Student – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację na uczelni wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką. 

9. Platforma streamingowa – dedykowane narzędzie interaktywne, poprzez które odbywa się Konferencja w formie online, dostępne pod adresem: NoCodeDays.pl  

10. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stanowiący integralną część regulaminu, dostępny w Serwisie.

11. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej Zgłoszenia.

12. Zgłoszenie – wypełnienie formularza internetowego dostępnego w ramach Platformy rejestracyjnej, za którego pośrednictwem możliwe jest podanie danych niezbędnych do udziału w Konferencji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

III.   Rejestracja

1. Proces rejestracyjny Użytkowników Konferencji odbywa się od 18 kwietnia 2022 r. do 12 października 2022 r., wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

2. Udział w Konferencji w charakterze Użytkownika jest odpłatny. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym w Serwisie.

3. Koszt wskazany w Cenniku dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby, zgodnie z treścią Cennika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży biletów przed rozpoczęciem Konferencji.

5.  Organizator wyróżnia następującą  formę uczestnictwa: forma online – uczestnictwo w Konferencji za pośrednictwem Platformy Streamingowej.

6. Zgłoszenia udziału w Konferencji dokonuje się poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracji.

7. Organizator wyróżnia następujące kategorie Użytkowników rejestrujących się na wydarzenie:
a) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konferencji.

b) Media – osoba fizyczna, przedstawiciel redakcji mediów ogólnopolskich lub lokalnych czy branżowych.

c) Prelegent – osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji wykazana w Agendzie.

d)Partner – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub przedstawiciel osoby prawnej, która dostarcza treści oraz opiekę merytoryczną nad Konferencją, oraz dostarcza środki materialne bądź niematerialne za możliwość promocji swojej działalności.

e) Student – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację na uczelni wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką bądź doktorancką.

8. W celu zakupu biletów grupowych Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: kontakt@NoCodeDays.pl, bądź telefonicznie pod numerem: +48 732 719 485.

9. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: imię; nazwisko; adres e-mail (na ten adres zostanie przesłany bilet oraz inne informacje dotyczące organizacji Konferencji); numer telefonu; stanowisko; nazwa instytucji. Ponadto, Użytkownik podaje następujące dane do faktury:
a)   w przypadku faktury dla instytucji: nazwa instytucji, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, NIP – Nazwa firmy i NIP zostają podane celem uzyskania faktury, gdy zgłoszenie następuje na rzecz firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

b)   w przypadku faktury dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto.

10. W formularzu rejestracji Użytkownik może skorzystać z kuponu rabatowego (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kuponu rabatowego, nie poda tego kuponu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.

11. Przed wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez zatwierdzenie i przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza rejestracji, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.

12. Regulamin przewiduje następujące metody płatności:  płatność online: Tpay (przelew natychmiastowych, BLIK, karta płatnicza) oraz przelew tradycyjny.

13. Zapłaty za udział w Konferencji dokonuje się w walucie polskiej (PLN). Istnieje również możliwość zapłaty za uczestnictwo w Konferencji w odmiennej walucie, w tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem poprzez adres e-mail: kontakt@NoCodeDays.pl, bądź telefonicznie pod numerem: +48 732 719 485. 

14. W przypadku wyboru płatności online, wraz z dokonaniem opłaty Użytkownik upoważnia Organizatora do wystawienia elektronicznej faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wysłania jej wyłącznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

15. W przypadku wyboru płatności tradycyjnej, Organizator w ciągu 7 dni od rejestracji przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania faktury pro forma, na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma, wystawionej przez Organizatora.
16. W momencie, w którym Organizator zweryfikuje płatność, Użytkownik na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym otrzymuje potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą VAT i spersonalizowanym biletem upoważniającym do udziału w Konferencji, w zależności od wybranej formy uczestnictwa. W momencie przesłania tej wiadomości e-mail Użytkownikowi, pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.

17. Płatnikiem (odbiorcą faktury) jest podmiot wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
18. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania płatnika faktury (odbiorcy faktury), na którego dokument będzie wystawiony. Użytkownik może dokonać zmiany płatnika w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Informację z prośbą o zmianę płatnika należy przekazać drogą e-mailową, na adres: kontakt@NoCodeDays.pl W informacji musi być wskazany numer faktury, dotychczasowe oznaczenie płatnika, nazwa nowego płatnika, imię i nazwisko Użytkownika Konferencji.

19. W uzasadnionych przypadkach i na pisemną prośbę płatnika istnieje możliwość wystawienia faktury w formie papierowej w terminie do 30 dni od daty dokonania opłaty.

IV. Warunki korzystania z Serwisu 

1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej. Użytkownik uprawniony do korzystania z udziału w Konferencji w formie online dokonuje rejestracji za pośrednictwem Serwisu. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik na podany adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym otrzymuje bilet na Konferencję wraz z indywidualnym kodem dostępu, dzięki któremu umożliwione jest  korzystanie z funkcji Konferencji dostępnych na Platformie Streamingowej. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności: 

a) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

b) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje; 

c) dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne; 

d. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

4. Korzystanie z Platformy Streamingowej może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

5. ​​Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy oraz usług:
a)  urządzenie z dostępem do Internetu;

b)  dostęp do poczty elektronicznej;

c) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

d)   program do odczytu plików w formacie PDF;

e) aktywna i poprawnie skonfigurowana na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

6. Podczas Konferencji realizowanej na Platformie Streamingowej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń, wyświetlanych oraz przekazywanych treści.

V. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika 

1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w cenniku.

2. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji na warunkach określonych Regulaminem, Akademia Aplikacji zachowuje prawo do zapłaty. Akademia Aplikacji w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, może odstąpić od umowy o udział w Konferencji, bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.

3. Użytkownik, który opłacił udział w Konferencji uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.09.2022 r., poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres Organizatora, bądź w sposób elektroniczny na adres e-mail: kontakt@NoCodeDays.pl

4. Organizator,  w  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  Konferencji  zwraca Użytkownikowi całość bądź określoną część wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.

5. W przypadku rezygnacji Użytkownika z udziału w Konferencji zwrot wpłaconej kwoty następuje na poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji):
a) rezygnacja złożona w terminie do 1 września 2022 r. – zwrot pełnej opłaty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana,

b) rezygnacja złożona w terminie do 31 września 2022 r. – zwrot 50 % opłaty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana,

c) rezygnacja złożona w terminie po 31 września 2022 r. – uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty.

VI. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta 

1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie Akademii Aplikacji zgłoszenia na adres mailowy: kontakt@NoCodeDays.pl

2. W wiadomości Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia, fotografia. 

3. Akademia Aplikacji przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji Prelegenta.

4. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez Akademię Aplikacji. 

5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania Akademii Aplikacji prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent. 

6. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela Akademii Aplikacji  niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych w związku z udziałem w Konferencji – abstraktów w języku polskim i angielskim, przesłanej prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji („Materiały”). Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta. Licencja obejmuje: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych; 

b) w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników, na których Materiały utrwalono; 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Materiałów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Materiałów w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie. 

Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. V.3. powyżej. 

7. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika. 

9. Akademia Aplikacji ma prawo odmówić zastępstwa, jeśli nie zostanie spełniony którykolwiek z powyższych elementów. 

10. Prelegent, który nie zgłosił zmiany lub zmiana nie została zaakceptowana przez Akademię Aplikacji, może zostać obciążony karą finansową o równowartości kosztu sesji sponsorskiej.

VII. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konferencją jest Akademia Aplikacji sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hajoty 53/1, 01-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000839698, NIP 5272926984, będąca organizatorem Konferencji. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię Aplikacji w związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie. 

VIII. Reklamacje 

1. Reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail kontakt@NoCodeDays.pl lub też pisemnie, na adres siedziby Akademii Aplikacji. 

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane. 

4. Akademia Aplikacji zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Akademia Aplikacji nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

IX. Zasady porządkowe 

1. Użytkownicy oraz Prelegenci Konferencji w formie online są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz przepisów, jakie obowiązują na platformie.

2. Uczestnicy, w tym Prelegenci na Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników i Prelegentów. Uczestników i Prelegentów obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników oraz Prelegentów. 

3. Użytkownicy na Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Użytkowników. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Użytkowników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto. podczas Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację. 

4. Uczestnicy, w tym Prelegenci są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Akademii Aplikacji wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Konferencji.

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

1. Spory powstałe pomiędzy Akademią Aplikacji a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.ph p 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl) o Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Akademią Aplikacji a Użytkownikiem będącym konsumentem, dotyczącego umowy o udział w Konferencji, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

4. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Akademią Aplikacji. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

5. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. 

X. Rejestracja przebiegu Konferencji 

1. Podczas Konferencji Akademia Aplikacji i Partnerzy Konferencji są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Konferencji zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Konferencji może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Konferencji. 

2. Akademia Aplikacji uprzedza, że przebieg Konferencji będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

XI. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF. 

2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Akademią Aplikacji a Użytkownikiem, który przesłał Akademii Aplikacji formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, a ze strony Akademii Aplikacji za pośrednictwem adresu kontakt@NoCodeDays.pl.

3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Akademią Aplikacji, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. 

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 

6. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji 11.04.2022 r. 

7. Akademia Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji bądź jej odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niej niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwiają przeprowadzenie Konferencji w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Konferencji w zmienionym terminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu Konferencji. 

8. Jeśli z powodu siły wyższej, w tym niemożności zorganizowania imprezy z powodu sytuacji epidemiologicznej: 

a) wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin, zakupiony przez Uczestnika bilet na wydarzenie zostanie automatycznie przeniesiony i tym samym wydłuży się też okres możliwej rezygnacji z biletu (60 dni od nowej daty wydarzenia). 

b) wydarzenie odbędzie się w innej formie niż zakładana, np. w formie wirtualnej zamiast stacjonarnej, Uczestnik otrzyma bilet na nową formę wydarzenia, może otrzymać dodatkową rekompensatę w formie zwrotu części opłaconej kwoty lub zniżki na kolejną edycję wydarzenia. Dodatkowo, w razie sytuacji, gdy nowa forma wydarzenia nie będzie odpowiadać Uczestnikowi, będzie miał on prawo do całkowitej rezygnacji z biletu i zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia wydarzenia. c) Regulamin wydarzenia w nowej formie lub nowym terminie może ulec zmianie.
9. Organizatorowi  przysługuje  wyłączne  prawo  do  wiążącej  interpretacji Regulaminu.
10. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie.